Algemene voorwaarden Wedding Beauty Box te IJmuiden (verder: WBB) voor klanten die producten online bestellen via de internetsite www.weddingbeautybox.nl.

Artikel 1. Algemeen
 
1.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van producten via de internetsites gelieerd aan WBB.
 
1.2  Het accepteren van aanbiedingen of het plaatsen van bestellingen op de internetsite van WBB betekent dat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt aanvaard.
 
1.3  WBB wijst eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand.
 
1.4  Wijzigingen ten opzichte van de aangegane Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien en vanaf het moment dat zij schriftelijk zijn bevestigd door WBB. Mondelinge afspraken of toezeggingen van WBB zijn slechts bindend nadat deze schriftelijk zijn bevestigd door WBB.
 
1.5  Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.
 

Artikel 2. Definities
 
2.1  WBB: eenmanszaak, www.weddingbeautybox.nl  en/of rechtsopvolger(s).
 
2.2  Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon die met WBB de Overeenkomst heeft gesloten.
 
2.3  Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 
2.4  Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van de producten door WBB aan de klant.
 
2.5  Schriftelijk: op schrift, per e-mail of per fax.
 
2.6  Producten: de producten die door WBB op haar internetsite worden aangeboden.
 
2.7  Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten.
 
2.8  Internetsite: www.weddingbeautybox.nl
 
2.9  Persoonsgegevens: persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.


Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

3.1  Alle aanbiedingen van WBB, alsmede de door WBB opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 
3.2  Een Overeenkomst komt slechts tot stand nadat een aanvraag of bestelling van of namens de klant door WBB schriftelijk is bevestigd. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn de administratieve gegevens van WBB beslissend en bindend voor de inhoud van de Overeenkomst en dienen deze gegevens als bewijs van de Overeenkomst.
 
3.3 WBB heeft te allen tijde het recht om een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren, hetgeen de klant door WBB zo spoedig mogelijk zal worden meegedeeld.
 
3.4  De klant garandeert dat de door hem of haar in de aanvraag aan WBB opgegeven informatie juist en volledig is.


Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst
 
4.1  WBB zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, overeenkomstig de met de klant schriftelijk vastgelegde afspraken.
 
4.2  Kennelijke (schrijf)fouten en vergissingen op de internetsite en/of in de bevestigings e-mail binden WBB niet.
 
4.3  Klant zal wijzigingen van adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien (14) dagen voor ingang van de betreffende wijziging melden aan WBB, door middel van het hiervoor bestemde contact formulier op www.weddingbeautybox.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit niet tijdige melding van (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van de klant.


Artikel 5. Levering
 
5.1  Alle door WBB genoemde (leverings) termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan WBB bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
 
5.2  Overschrijding van de door WBB opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de klant nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende Overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst.
 
5.3  Bij overschrijding van de maximale wettelijke levertijd van dertig (30) werkdagen heeft de klant het recht de Overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient de klant WBB schriftelijk te berichten. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen dertig (30) werkdagen na de kennisgeving aan de klant geretourneerd.


Artikel 6. Prijzen
 
6.1  Alle prijzen en tarieven zijn in euro’s inclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege opgelegd ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 
6.2  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailings van WBB zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten.

6.3 Verzendkosten en evt. betaalkosten worden apart berekend en de actuele kosten staan duidelijk vermeld op de website.


Artikel 7. Betaling
 
7.1  Tenzij anders overeengekomen, vindt betaling aan WBB van de verschuldigde prijs door de klant plaats door middel van een betaling per online betalingsopdracht. De klant heeft niet de bevoegdheid tot verrekening. WBB kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien WBB van mening is dat de financiële positie of het betalingsgedrag van de klant of de aard van de relatie met de klant hiertoe aanleiding geven.
 
7.2   Betalingen kunnen worden uitgevoerd via iDeal, Creditcard, Klarna Afterpay en Bancontact. Alle bestellingen dienen door de klant te worden betaald, volgens de door de klant gekozen betaalmethode. Wij accepteren alleen vooruitbetalingen van de volledige aankoopprijs.
 
7.3  WBB is gerechtigd om de nakoming van verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, in geval van toerekenbare niet-nakoming door de klant van zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst.
 
 
Artikel 8. Ontbinding

8.1  Nadat de klant de bestelde producten heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na de ontvangst van de producten, de onderliggende Overeenkomst met WBB, zonder opgave van redenen, te ontbinden. Echter worden gemaakte kosten voor gepersonaliseerde producten NIET gecrediteerd.
 
8.2  Indien de klant de Overeenkomst ingevolge artikel 8.1 wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan WBB te melden. De klant dient de producten te retourneren, op eigen kosten, naar een door WBB vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende of beschadigde verpakkingen worden niet teruggenomen. Het openen van de verpakking betekent dat de klant de producten wenst te behouden.
 
8.3  Als gekochte producten worden geretourneerd of door WBB worden teruggevorderd, ontvangt de klant de betaalde aankoopprijs van desbetreffende product[en] terug. Gemaakte verzendkosten en evt. betaalkosten worden nimmer gecrediteerd. Terugbetaling wordt uitgevoerd in de betaalvorm die de klant bij aankoop heeft geselecteerd. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de Overeenkomst met WBB ingevolge artikelen 8.1. en 8.2 heeft ontbonden, zal WBB deze betalingen binnen dertig (30) werkdagen nadat WBB het door de Klant geretourneerde Producten heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen. WBB behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer (het vermoeden bestaat dat) de producten reeds zijn geopend, gebruikt of door de schuld van de klant zijn beschadigd.
 
8.4  Indien producten worden geretourneerd die naar het oordeel van WBB schade hebben opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal WBB de klant hiervan schriftelijk in kennis stellen. WBB heeft het recht om de waardevermindering van de producten als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 
8.5  Bij gebruikmaking van een couponkorting geldt een minimum netto te besteden bedrag. Ingeval van een retour blijft het netto te besteden bedrag van toepassing. Mocht u door het retourneren van een product of producten beneden het minimum netto te besteden bedrag komen, wordt de volledige couponkorting met de retour verrekend.

8.6  Retournering kan enkel geschieden met bijvoeging van originele factuur. Retournering vervalt indien de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd of onleesbaar is gemaakt.
 

Artikel 9. Reclame en garanties
 
9.1  De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de Overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant WBB daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijs mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen. Bij gebreke hiervan vervalt elke aanspraak ter zake.
 
9.2  Productafbeeldingen hoeven niet altijd overeen te komen met het uiterlijk van de geleverde producten. In het bijzonder kunnen er na assortimentsvernieuwingen van de fabrikant wijzigingen optreden in het uiterlijk en de verpakking van de producten. De klant kan geen klachten indienen over geconstateerde gebreken als het deze wijzigingen in het product betreffen.
 
9.3  Elke aanspraak van de klant ter zake van geleverde producten vervalt bovendien, indien:
 -  de producten niet (meer) te identificeren zijn als zijnde afkomstig van WBB;
 -  de gebreken (mede) het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig(e) en/of onjuist(e) behandeling, gebruik en/of opslag of onderhoud van de producten;
 -  WBB niet terstond door de klant in de gelegenheid is gesteld de reclames te onderzoeken en haar verplichtingen na te komen;
 -  de klant niet, niet-tijdig of niet behoorlijk heeft voldaan aan de nakoming van enige op hem rustende verplichting.
 
9.4  Indien is aangetoond dat de producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, heeft WBB de keuze hetzij de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te herstellen, hetzij te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Op deze nieuwe levering zijn deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
 
9.5  Klachten over gebreken verjaren in ieder geval een jaar na het tijdstip van afleveren van producten.
 
9.6  De kosten voor het terugzenden van producten bij geconstateerde gebreken zijn voor rekening van WBB.


Artikel 10. Gebruik internetsite
 
10.1    Alle Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten, op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo’s, foto’s en illustraties op de internetsite en op lay out en vormgeving van de internetsite rusten bij WBB en/of haar licentiegevers. De klant en gebruikers van deze internetsite erkennen deze rechten en garanderen dat zij zich zullen onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieën van de internetsite anders dan technische kopieën benodigd voor het gebruik van de internetsite (laden en in beeld brengen).
 
10.2    De informatie op de internetsite wordt door WBB met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de internetsite aangeboden informatie. WBB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de internetsite of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de internetsite verstrekte informatie en/of schade tengevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 
10.3    De internetsite bevat hyperlinks naar andere internetsites die door derden worden onderhouden. WBB heeft geen enkele invloed op de informatie, producten en diensten vermeld op deze internetsites en aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze internetsite.
 
10.4    WBB draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de internetsite, die door derden zijn uitgegeven.
 
10.5    WBB garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten
 
10.6    De door WBB opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door de klant.


Artikel 11. Privacy/verwerking van Persoonsgegevens
 
11.1   WBB verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met haar beleid zoals omschreven in haar privacy statement.


Artikel 12. Aansprakelijkheid
 
12.1    Alle wijzigingen op de verpakking en bijsluiters dienen te worden opgevolgd.Voor afwijkend gebruik en/of hantering daarvan wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 
12.2    WBB is, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. WBB is voorts, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan tengevolge van de door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij de uitvoering van de Overeenkomst of het schenden van enige andere verplichtingen jegens de klant.
 
12.3   Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van WBB, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan WBB te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van WBB, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de klant aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

12.4   WBB is nimmer aansprakelijk voor schade, verlies en/of diefstal tijdens en na verzending van uw bestelling. De aansprakelijkheid tijdens verzending ligt bij het bedrijf welke dit uitvoert. U kunt ons schriftelijk verzoeken om verzekerde verzending.
 

Artikel 13. Inschakeling derden
 
13.1   WBB is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten gebruik te maken van de diensten van derden, hetzij een onderaanneming, hetzij door tijdelijke inhuur van personeel. Deze derden zijn bevoegd als medewerker van WBB te handelen bij het uitvoeren van de Overeenkomst.
 
13.2   De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid, zoals bepaald in artikel 12, gelden mede voor deze derden.
 

Artikel 14. Overmacht
 
14.1   Indien WBB als gevolg van een omstandigheid die niet aan haar toerekenbaar is, verhinderd is of in ernstige mate bemoeilijkt is om enige verplichting na te komen, dan is WBB gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten dan wel te annuleren, zonder dat de klant jegens WBB enige aanspraak heeft. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden geduurd heeft, is zowel klant als WBB gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen, zonder jegens de andere partij schadeplichtig te zijn.


Artikel 15. Cadeaubon
 
15.1   De WBB cadeaubon kan na opwaardering met een geldbedrag in de WBB Online Shop worden verzilverd.
 
15.2   Bij het gebruik van de WBB cadeaubon als betaalmiddel geldt het tegoed op de cadeaubon op het moment van verzilveren. U ontvangt geen rente op uw tegoed op uw WBB cadeaubon. De WBB cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten. Het tegoed op de WBB cadeaubon is 1 jaar geldig en dient in één keer te worden besteed. Indien het tegoed niet toereikend is, kan voor aankoop van bepaalde artikelen het restant bedrag d.m.v. een andere betaalwijze worden voldaan. Per online bestelling kan max 1 cadeaubon worden verzilverd. De waarde van de cadeaubon wordt automatisch van de bestelwaarde afgetrokken. De eventuele restsom kan via de aangeboden betaaldmethoden worden betaald. Het is niet mogelijk een WBB cadeaubon in de WBB Online Shop te bestellen en deze te betalen met een WBB cadeaubon.
 
15.3   Het gebruik van de WBB cadeaubon valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de houder ervan. WBB is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, verlies, vervalsing of misbruik van de WBB cadeaubon. WBB zal in geen geval het resterende tegoed uitkeren of verrekenen. Indien de WBB cadeaubon beschadigd raakt, kan deze kosteloos in iedere WBB winkel worden geruild voor een WBB cadeaubon met eenzelfde tegoed, mits de desbetreffende codes nog leesbaar zijn. WBB behoudt zich het recht voor om een betaling met de WBB cadeaubon te weigeren, indien de betaling niet mogelijk is door een technische storing.
 
16.4   Uiteraard kunt u een artikel retourneren bij de internetsite ook indien u met een cadeaubon heeft betaald. Als u uw gehele bestelling wilt retourneren (en u heeft naast uw cadeaubon met een andere betaalmethode betaald), ontvangt u uw geld retour via dezelfde betaalmethode als waarmee u heeft betaald. In plaats van een nieuwe cadeaubon ontvangt u echter een pdf-cadeaubon. Indien u een gedeelte van uw bestelling wilt retourneren, wordt het retour te ontvangen bedrag eerst via iDeal of overboeking teruggestort. Mocht er een bedrag overblijven dat u van ons tegoed heeft, dan ontvangt u een pdf-cadeaubon met dit resterende tegoed. Deze pdf-cadeaubon wordt naar het oorspronkelijk door u opgegeven e-mailadres verstuurd. Het bedrag van deze pdf-cadeaubon kan slechts volledig en in één keer worden uitgegeven bij de internetsite www.weddingbeautybox.nl.
 

Artikel 16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 
16.1  Op alle onder deze Algemene Voorwaarden gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 
16.2  Alle geschillen welke tussen WBB enerzijds en klant anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de Overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, kunnen door WBB worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

CHANGE THE DATE

Sticker Change the Date

MUST HAVES

Kadobox voor bruidegom

Flowergirl

NIEUW

Canvas tas met naam

NIEUW

T-Shirt met Anti-Coronavirus tekst

NIEUW

Pale Pink Kado zak met Satijnlint

NIEUW

Rookbommen | Smokebomb

Bridal Socks

Bridal Socks by Lara Rose

© 2015 - 2020 Wedding Beauty Box | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Vandaag is een mooie dag om cookies te accepteren! Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.